W sprawie pomnika w Hruszowicach – zawiadomienie o przestępstwie

1712

Polsko-Ukraińska Fundacja Wolności i Rozwoju skierowała na ręce Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych przez grupę działaczy Ruchu Narodowego, jacy podczas akcji niszczenia pomnika na cmentarzu w Hruszowicach dopuścili się zbezczeszczenia symbolu religijnego – krzyża.

Poniżej treść zawiadomienia: 

Pan Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

W dniu 26 kwietnia 2017 r. grupa sprawców działając wspólnie i w porozumieniu, dokonała na terenie cmentarza położonego we wsi Hruszowice, gmina Stubno, powiat przemyski, województwo podkarpackie publicznie i z zuchwałością przestępstwa obrazy uczuć religijnych poprzez zbezczeszczenie symbolu religijnego – krzyża.

Czyn ten wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 196 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. W związku z powyższym na podstawie art. 304 Kodeksu postępowania karnego w imieniu Polsko – Ukraińskiej Fundacji Wolności i Rozwoju wnoszę o wszczęcie postępowania karnego i ukaranie sprawców wskazanego w niniejszym zawiadomieniu przestępstwa.

Uzasadnienie

W dniu 26 kwietnia br. na lokalnym cmentarzu we wsi Hruszewice grupa osób dokonała demontażu nagrobka grupy obywateli polskich narodowości ukraińskiej, określanych jako „członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii”, podczas którego doszło do publicznego znieważenia przez sprawców symbolu religijnego – zniszczenia umieszczonego na mogile krzyża, co wyczerpuje znamiona przestępstwa obrazy uczuć religijnych. Osoby sprawców dokonujące znieważenia symbolu religijnego, jak i sam przebieg przestępstwa zostały szczegółowo udokumentowane w postaci fotograficznej opublikowanej przez serwis internetowy portalprzemyski.pl.

Z przedstawionej na portalu sekwencji zdjęć jednoznacznie wynika, że sprawcy działali z zamiarem sprofanowania symbolu religijnego – krzyża celowo obalając na niego betonową konstrukcję z zamiarem  jego zniszczenia. Działanie sprawców wobec kluczowego symbolu chrześcijańskiego, jakim jest krzyż jaskrawo kontrastuje z ich postępowaniem w stosunku do innych elementów nagrobka, które zostały zdemontowane. Nie ulega zatem wątpliwości, że zamiarem sprawców było sprofanowanie umieszczonego na konstrukcji krzyża i obraza tym samym uczuć religijnych osób wyznania grekokatolickiego.

Zgodnie z art. 9. § 1 kk czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

Jest oczywiste dla każdego rozsadnie myślącego człowieka, że obalanie betonowej konstrukcji na krzyż – symbol religijny drogi rzeszom chrześcijan musi doprowadzić do jego zniszczenia i profanacji, a tym samym obrazić ich uczucia religijne. A zatem nie ulega watpliwości, że działanie sprawców miało w świetle art. 9. § 1 kk charakter umyślny.

Poniżej sekwencja zdjęć z portalu internetowego portalprzemyski.pl dokumentująca fakt profanacji krzyża dokonanej 26 kwietnia br.

Działanie sprawców przypominało najgorsze wzorce walki z religią w bolszewickiej Rosji, w której publiczna profanacja symboli religijnych w walce politycznej odgrywała jedną z kluczowych ról.

Materiał dowodowy i ustalenie osób sprawców

Fakt dokonania wskazanego w niniejszym zawiadomieniu przestępstwa wraz z relacjami ich sprawców został opisany przez portal internetowy portalprzemyski.pl, który także opublikował dokumentację fotograficzną dokonanego przestępstwa. https://www.portalprzemyski.pl/nielegalny-pomnik-upa-w-powiecie-przemyskim-rozebrany-po-23-latach-pierwsza-taka-akcja-w-polsce-galeria-zdjec/

Prowodyrami grupy sprawców wyżej wymienionego przestępstwa byli, jak wynika z opublikowanych przez portalprzemyski.pl ich oświadczeń:

Dariusz R(…), określający się mianem wiceprezesa Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich.  Dariusz R. wystepuje także jako „Płk w st. spocz. adw. Dariusz R.”.

Zgodnie z zapisami Krajowego Rejestru Sądowego organizacja społeczna Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich zarejestrowana została pod numerem KRS 0000540600, a jej siedziba mieści się w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 6, zaś R. Dariusz figuruje w nim jako skarbnik tej organizacji.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej (…) Dariusz R. tak pisze o sobie:

„Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji UJ, od 1993r. pracowałem w jednostkach organizacyjnych Prokuratury, gdzie zajmowałem kolejno stanowiska: aplikanta, asesora, prokuratora prokuratury rejonowej oraz prokuratora prokuratury okręgowej.

W 2013r. zdecydowałem się na odejście z ostatnio zajmowanego stanowiska Zastępcy WPO w Warszawie ds. Przestępczości Zorganizowanej. Podjąłem również decyzję o otworzeniu własnej kancelarii  adwokackiej.
Podczas wieloletniej pracy w wymiarze sprawiedliwości, prowadziłem i nadzorowałem ponad 2 tyś. spraw o różnym stopniu skomplikowania. Ponadto, wykonywałem czynności prawne poza granicami kraju, a mianowicie w: Libanie, Syrii, Iraku i Afganistanie. Brałem również udział w resortowych działaniach kontrolnych oraz pracach legislacyjnych, związanych z przygotowaniem ustaw i innych aktów prawnych. Oprócz pracy zawodowej zajmuję się również działalnością społeczną. W latach 2003-2007 pełniłem obowiązki Prezesa Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Prokuratorów RP, zaś aktualnie jestem członkiem Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich.”

Siedziba kancelarii adwokackiej Dariusza R. mieści się w Warszawie przy ul. P(…)

Biorąc pod uwagę fakt profesjonalnego zajmowania się przez Dariusza R. praktyką prawniczą należy przyjąć za udowodnione, że posiadał on w chwili dokonywania czynów zabronionych pełną i całkowitą świadomość ich nielegalności oraz przestępnego charakteru swoich działań.

Janusz S., wójt gminy S(…), powiat przemyski, województwo podkarpackie

Marek K., prezes Ruchu Narodowego na Podkarpaciu

Biorąc pod uwagę związki Dariusza R. z wymiarem sprawiedliwości, a w szczególności jego wieloletnią karierę w pionie prokuratury wojskowej zwracam się do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z prośbą o objęcie postępowania szczególnym nadzorem w celu zapewnienia jego bezstronnego i rzetelnego przebiegu i uniknięcia możliwości wykorzystania przez sprawców swoich wpływów w organach prokuratorskich.”