Statut fundacji (wyciąg)

1499

Statut fundacji (wyciąg)

Statut Polsko – Ukraińskiej Fundacji Wolności i Rozwoju

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Polsko – Ukraińska Fundacja Wolności i Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 1. Fundacja została ustanowiona przez  Michała Kozaka i Ivana Krasikova, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego – Ewelinę Mackiewicz, zastępcę notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Chłodna 15, w dniu 5 maja 2014 r.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§4

Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§5

Fundacja może ustanawiać nagrody, wyróżnienia, medale honorowe, odznaki, dyplomy, certyfikaty i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 2. Działanie na rzecz ochrony i poszanowania godności i praw człowieka
 3. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego
 4. Wzmacnianie zrozumienia więzi pomiędzy stanem wolności i aktywności obywatelskiej a rozwojem gospodarczym i dobrobytem społeczeństwa
 5. Wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie wolności i aktywności obywatelskiej, praw człowieka i rozwoju gospodarczego
 • 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności analitycznej i doradczej w zakresie polityki i gospodarkib.      organizowanie współpracy gospodarczej podmiotów polskich i ukraińskichc.       wspieranie oddolnych ruchów obywatelskichd.      inicjowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich i proeuropejskich na terenie Ukrainye.       wspieranie rozwoju terenów i obszarów peryferyjnych,f.       monitorowanie wyborów zarówno na szczeblu ogólnokrajowym jak i lokalnymg.       monitorowanie pracy jednostek administracji publicznejh.      monitorowanie sposobu wykorzystania funduszy publicznych w tym funduszy pomocowych przekazywanych instytucjom ukraińskim,i.        monitorowanie funkcjonowania systemu sądowniczegoj.        prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie realizacji celów statutowychk.      prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowychl.        fundowanie stypendiów związanych z celami Fundacji

(…)

Warszawa, 6.05.2014 r.