Ukraina wymiera i nie ma szans, by to powstrzymać – przygnębiający sondaż

2151

Populacja Ukrainy stale spada. Główną tego przyczyną jest spadek wskaźnika urodzeń w kraju z powodu niechęci lub ekonomicznej niemożności posiadania dzieci. Chociaż zdaniem ekspertów, aby zatrzymać spadek liczby ludności każda ukraińska rodzina musiałaby mieć średnio około 2,2 dziecka dzisiaj jednak ma średnio 1,4 dziecka. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez pracownię socjologiczną Research&Branding Group zaledwie 6 procent Ukraińców planuje mieć dziecko w najbliższej przyszłości.

Jak pokazują wyniki listopadowego sondażu przeprowadzonego przez Research & Branding Group *, niemal co piąta ukraińska rodzina (19%) z tego czy innego powodu nie ma dziś dzieci. Większość rodzin ma najczęściej jedno dziecko (32%) lub dwoje dzieci (29%). I znacznie mniej powszechne są takie rodziny, w których jest troje (6%) lub więcej (2%) dzieci.

Czynnikami społecznymi, które w takim czy innym stopniu wpływają na liczbę dzieci w ukraińskich rodzinach, są wiek małżonków, charakter ich stanu cywilnego, poziom wykształcenia, poziom zamożności, rodzaj osiedlenia, a także region zamieszkania.

– Pod względem wieku najwyższa średnia liczba dzieci w rodzinach Ukraińców w wieku 60 lat i starszych (1,8), a najniższa – w rodzinach młodych ludzi w wieku 18-29 lat (0,5);
– W zależności od stanu cywilnego Ukraińców najwyższą średnią liczbę dzieci odnotowano wśród wdowców i wdów (1,8), a także wśród osób pozostających w związku małżeńskim (1,6) lub rozwiedzionych (1,4); dzieci najrzadziej występują w rodzinach niezamężnych i niezamężnych (0,2), a także wśród osób żyjących w cywilnym związku małżeńskim (1,0);
– W rodzinach osób z wykształceniem średnim i niższym obserwuje się wyższą średnią liczbę dzieci (1,5) niż w rodzinach osób z wykształceniem wyższym (1,2);
– W rodzinach, których dobrobyt nie wystarczy nawet na zakup artykułów spożywczych lub po prostu na zakup artykułów spożywczych, średnia liczba dzieci wynosi 1,6, podczas gdy wśród najbardziej zamożnych rodzin wynosi średnio 1,2;
– Najwyższy średni poziom dzieci obserwuje się w rodzinach zamieszkujących obszary wiejskie (1,5), a najniższy – w rodzinach mieszkańców ośrodków regionalnych (1.2);
– Najbardziej „duże” rodziny występują wśród mieszkańców wschodniej i zachodniej Ukrainy (odpowiednio 1,4 i 1,5), podczas gdy na południu i w centrum kraju średnia liczba dzieci w rodzinach jest znacznie mniejsza – 1,3.

Ukraińska rodzina charakteryzuje się nie tylko niewielką liczbą dzieci, ale także raczej „chłodnym” podejściem do zapewnienia, że ​​ich liczba będzie większa. Obecnie tylko 6% Ukraińców planuje mieć dziecko w najbliższej przyszłości. W związku z tym warto zauważyć, że w 2012 r. odsetek rodzin planujących poród w najbliższej przyszłości wynosił 10%.

Jak można się spodziewać, zamiar porodu dziecka deklarują najczęściej młodzi ludzie w wieku 18–29 lat (18%). Jeśli spojrzeć na tę kwestię przez pryzmat stanu cywilnego Ukraińców, okazuje się, że najczęściej plany posiadania dziecka rodzą się osobom żyjącym w związku małżeńskim (13%). Do pewnego stopnia częstotliwość planów porodowych jest również związana z poziomem dochodów. Ponadto najczęściej takie plany odnotowywano wśród tych, których bogactwo pozwala im na zakup dóbr trwałego użytku (14%) ​​znacznie rzadziej (2%) posiadanie dziecka są gotowi zaryzykować przedstawiciele dużej grupy mieszkańców Ukrainy, którzy mają tylko dość pieniędzy na produkty żywnościowe.

* Badanie przeprowadzono od 7 listopada do 18 listopada 2019 r. wśród 1805 respondentów w wieku 18 lat i starszych metodą osobistych, sformalizowanych wywiadów twarzą w twarz. Próba reprezentuje populację Ukrainy według płci, wieku, rodzaju miejscowości i regionu zamieszkania (z wyjątkiem niekontrolowanych terytoriów Doniecka i Ługańska, Krymu i Sewastopola). Maksymalny błąd nie przekracza +/- 2,4%

Źródło: Research & Branding Group